جاوید مختاری

بنیانگذار جاویدسافت همچنین مدرس و طراح نرم افزارهای تحت اکسل